שחרור/העברת המטופל
שחרור מתוכנן, מתועד ומתואם
מבטיח את המשך בריאות המטופל

תוכן עניינים - יש ללחוץ על הטקסט
*שחרור מאישפוז - 00049005
*שחרור מאישפוז - 0002900
*שחרור מאישפוז - 00029006
*תוצאות בדיקות המתקבלות לאחר שחרור המטופל
*העברה ליחידת טיפול אחרת

שחרור מאישפוז - 00049005

מתי מתחיל התכנון לשחרור המטופל?

על ידי הרופא:
מוקדם ככל האפשר בהתאם לפרוגנוזה הרפואית והתפקודית של המטופל.
על ידי האחות:
מוקדם ככל האפשר החל מהקבלה הסיעודית ובהתאם לצרכי המטופל.

מתי ניתן לשחרר מטופל מאישפוז?

1. החלטת הרופא כאשר הוא מתרשם כי הסתיים הטיפול או הבירור הנדרשים במסגרת אישפוז.

2. המטופל במצב כללי יציב ולא צפויה הידרדרות חריגה במצבו כתוצאה ממחלתו הנוכחית.

3. עבור מטופל הסובל ממחלות רקע מרובות / קשות מצבו קרוב למצבו הבסיסי.

4. במסגרת אליה משתחרר המטופל קיימת אפשרות להעניק לו המשך טיפול רפואי ותומך כנדרש ממצבו.

5. המטופל ו/או משפחתו קיבלו הסבר ומסמכים המפרטים את המשך הטיפול והמעקב הנחוצים.

האם ניתן לשחרר מטופל שאינו עומד בקריטריונים הנ"ל?

כן, אך רק בתנאי ש:
1. המטופל / האפוטרופוס / מיופה כוח הביע את רצונו לעזוב את האישפוז וחתם על מסמך סירוב אישפוז - נוהל 00024530.

2. המטופל / האפוטרופוס / מיופה כוח קיבל הסבר אודות הסיכונים הכרוכים בעזיבה וכן, הסבר ומסמכים המפרטים את המשך הטיפול והבירור הדרוש.

3. יש למלא טופס "סירוב מטופל לקבלת טיפול" ולהחתים את המטופל / אפוטרופוס / מיופה כוח בנוכחות שני עדים.

4. שחרור מטופל שאינו עומד בקריטריונים לעיל (לדוגמא: עזב על דעת עצמו וסירב לחתום או לקבל הסברים) יתועד ברשומה הרפואית והסיעודית.

שחרור מאישפוז - 0002900

מהן הפעולות הנדרשות לפני שחרור מטופל?

הרופא:
1. יסביר למטופל ו/או משפחתו על מצבו והמשך הטיפולים הנדרשים לאחר השחרור.
2. יכתוב מכתב שחרור רפואי. האחות:
1. תסביר למטופל / משפחתו על המשך הטיפול הסיעודי, התרופתי והתומך לאחר שחרורו.
2. תכתוב מכתב שחרור סיעודי במקרים הרלוונטיים:
    א. מטופל מורכב רפואית
    ב. מטופל סיעודי.
    ג. מטופל זקוק להמשך טיפול ייחודי בקהילה.
    ד. משתחרר למוסד אחר.
    ה. לפי שיקול דעת.
3. תצייד את המטופל / משפחתו במסמכי השחרור,תוודא כי הבינו את ההנחיות המפורטות בהם ותתעד ברשומה הסיעודית.

מהם הסעיפים החייבים להופיע במכתב סיכום אישפוז?
נוהל 00024550

תאריך ושעה, תלונה עיקרית, תולדות עבר ומחלות רקע, הרגלים וגורמי סיכון, רשימת תרופות קבועות,רשימת רגישויות, סקירת מערכות, רשימת אבחנות ובעיות, פירוט הצעדים האבחנתיים והטיפוליים אשר בוצעו במהלך האישפוז ולאור הצעדים שננקטו, יעד
השחרור, המלצות מעקב, בירור וטיפול במסגרת אליה משתחרר המטופל, המלצות למקרה הידרדרות או החמרה, חתימה וחותמת הרופא.

שחרור מאישפוז - 0002900

מהם הסעיפים החייבים להופיע במכתב שחרור סיעודי?
נוהל 00029006

1. תאריך, שעה ופרטי המטופל.
2. אירועים מיוחדים הקשורים בטיפול הסיעודי.
3. מצבו הפיזי והנפשי של המטופל בהקשר לשחרור.
4. מצב תיפקוד וגורמי תמיכה בשחרור.
5. התערבויות הרפואיות והסיעודיות במהלך האישפוז.
6. ממצאי אומדנים תוך דגש על ממצאים חריגים.
7. תיעוד טיפול סיעודי ותרופתי שנעשה ביום השחרור.
8. הדרכות שניתנו למטופל.
9. הוראות והמלצות להמשך.

תוצאות בדיקות המתקבלות לאחר שחרור המטופל

מה עושים עם בדיקות שנלקחו למטופל
שתשובותיהן טרם הגיעו עד שחרורו (למשל תרבית?)

1. מכתב השחרור הרפואי יפרט את כל הבדיקות (מעבדה,הדמיה וכיוב') שעבורן לא נתקבלה תשובה סופית עד שחרורו של המטופל.

2. המטופל או האפוטרופוס / מיופה כוח יונחה ליצור קשר עם היחידה המשחררת לשם קבלת תוצאות הבדיקה והנחיות להמשך הטיפול והמעקב. ההנחיה תכלול מספר טלפון של היחידה, מועד להתקשרות ושם איש הצוות האחראי למתן התשובה.

3. עם קבלת התשובות, באחריות הרופא לעדכן את מכתב סיכום האישפוז ולהעבירו למטופל / לרופא המטפל בקהילה.

מה עושים אם לאחר שחרורו של מטופל
התקבלה תוצאת מעבדה המוגדרת קריטית?

 

1. איש הצוות שקיבל את ההודעה יעביר אותה לרופא המטפל של המטופל ששוחרר.

2. במידה ולא ידוע מיהו הרופא המטפל או שהרופא המטפל אינו בנמצא יעביר את ההודעה מיידית למנהל היחידה / מחלקה.

3. הרופא או המנהל יצור קשר טלפוני עם המטופל ששוחרר וינחה אותו לגבי המשך טיפול או מעקב. במקרים בהם התוצאה הייתה עלולה למנוע את שחרורו של המטופל הרופא ינחה אותו לשוב לאישפוז.

4. לדווח ליחידה לבטיחות הטיפול.

5. כל התקשרות עם המטופל לצורך הודעה על תוצאה חריגה תתועד ברשומה הרפואית של המטופל באחריות הרופא.

העברה ליחידת טיפול אחרת

מהן פעולות הרופא לפני העברת מטופל ליחידה אחרת?

1. יתאם את העברת המטופל עם הרופא המקבל.
2. יקבע מועד ודחיפות העברה.
3. יידע את האחות האחראית.
4. ישתף ויעדכן במידת האפשר את המטופל ומשפחתו.
5. ירשום מכתב העברה מפורט, ויתעד את תיאום ההעברה והשיחה עם המטופל ומשפחתו ברשומה.

מהם הסעיפים החייבים להופיע במכתב העברה רפואי?

תלונה עיקרית, סיבת העברה, תולדות עבר ומחלות רקע, הרגלים וגורמי סיכון, רשימת תרופות קבועות, רשימת רגישויות, רשימת אבחנות ובעיות, פירוט הצעדים האבחנתיים והטיפוליים אשר בוצעו במהלך האישפוז, תיאור המהלך הקליני של המטופל במהלך האישפוז והשפעת הצעדים שננקטו, דיון ופירוט המשך התכנית האבחנתית והטיפולית שיועדה למטופל טרם העברתו, תאריך ושעה, חתימה וחותמת הרופא.

מהם הסעיפים החייבים להופיע במכתב העברה סיעודי?

פרטי המטופל, אבחנות בשחרור, מצב תיפקודי בהעברה, תוכנית טיפול והדרכה, פירוט טיפול תרופתי שניתן ביום העברה, חתימה וחותמת האחות המוסמכת, כל מידע רלוונטי אחר להמשך טיפול.

מתי חייב הרופא המעביר לשוחח עם הרופא במחלקה
המקבלת ולהציג לו בע״פ את המטופל?

1. העברה של מטופל בלתי יציב המודינמית או נשימתית.

2. העברת מטופל מורכב מבחינה טיפולית ו/או אבחנתית.

3. כאשר המטופל יזדקק להערכת רופא מיידית עם הגעתו למחלקת היעד.

מהם התנאים להעברת מטופל ליחידות טיפול נמרץ?

המטופל חייב לעמוד בקריטריוני האישפוז של יחידות טיפול נמרץ.
00580328 - טיפול נמרץ כללי.
00300331 - טיפול נמרץ לב.
00920314 - טיפול נמרץ ילדים.

באילו צעדים יש לנקוט בעת העברת מטופל אשר זקוק לבידוד?

1. הצוות המעביר ינקוט באמצעי הבידוד הנדרשים על פי מצבו של המטופל.
2. יש לדווח לאחות האחראית ביחידה המקבלת בדבר הצורך בבידוד טרם העברת המטופל.
3. יש להדריך את צוות השינוע באשר לבידוד הנדרש למטופל.

על מה יש להקפיד בעת העברת מטופל ליחידה אחרת?

1. בטיחות דפנות מיטה, קיבוע צנתרים וציוד, מניעת נפילות.
2. תקינות ציוד ההעברה והניטור.
3. עם המטופל יועברו מכתבי העברה ושאר הרשומות הרלוונטיות.
4. יש לבצע זיהוי מטופל על-פי הנוהל.

מתי אין להעביר מטופל? *

1. ציוד ההעברה או הניטור פגום.
2. תוך כדי הזלפת דם.
* במצב קריטי, הרופא המטפל מוסמך לאשר חריגה מהנחיות אלו.

מתי ניתן לשלוח מטופל ליחידת טיפול אחרת ללא צוות שינוע?

1. המטופל עצמאי, צלול, לא זקוק לאביזרים תומכי הליכה ומשתף פעולה עם הצוות.
2. המטופל הביע את הסכמתו לגשת ליחידת הטיפול בכוחות עצמו או בליווי בן משפחה או מטפל.

באילו תנאים מותר למטופל לצאת לחופשה?

ככלל מטופלים מאושפזים לא יצאו לחופשה במהלך האישפוז. במקרים מיוחדים, חופשה תאושר על ידי הנהלת המרכז הרפואי בלבד, ולאחר החתמת המטופל והרופא המטפל על גבי טופס חופשה ייעודי. יוצא דופן הינם מקרים של חופשה טיפולית (בשיקום ובהדרכת הילד) המפורטים בנהלים הרלוונטיים.