ניהול הטיפול
התרופתי
בהכנה, רישום ומתן תרופות
אין מקום לפשרות!

תוכן עניינים  - יש ללחוץ על הטקסט .
*שימוש בפלקון - 00024512

*תרופות ברות סיכון - 00027313

*הכנה ומתן תרופה

*תופעות לוואי - 00024512

*טיפול תרופתי עצמאי - 0002451

*רישום הוראה לטיפול תרופתי - 0002451

שימוש בפלקון - 00024512

אילו פעולות יש לבצע לאחר פתיחת פלקון?

רישום על הבקבוק:
סוג וכמות נוזל הדילול, תאריך ושעת המהילה / פתיחה,שם וחתימת האחות המדללת, פגות תוקף מהפתיחה.

כמה זמן מותר להשתמש בפלקון תרופה לאחר פתיחתו?

על-פי הנחיות בית מרקחת המופיעות על גבי מסמך ייעודי ו/או בהתאם להוראות היצרן.

תרופות ברות סיכון - 00027313

מהן תרופות ברות סיכון?

תרופות הנמצאות בסיכון בהיבט של הרכב ומינון ומפורטות בטופס ייעודי ובאתר האינטרנט של המרכז הרפואי. תרופות אלו מחייבות בקרה כפולה בהכנתן ובנתינתן.

כיצד מבוצעת
בקרה כפולה?

1. איש צוות יכין את התרופה ואיש צוות שני יבצע בקרה לאורך תהליך ההכנה.
2. אנשי צוות מורשים לבקרה כפולה: אחות מוסמכת או רופא.
3. ייבדקו ההוראה, חישוב המינון, אריזת התכשיר, מיהול.
4. שני אנשי הצוות יחתמו על המדבקה הייעודית שתודבק לתרופה.
5. האחות המופקדת תזהה את המטופל על-פי נוהל זיהוי מטופל ותחתום על המתן ברשומות המקובלות.

כיצד יש לאחסן אלקטרוליטים מרוכזים?

1. בחדר התרופות במגירה / ארון / מדף נפרד.
2. האלקטרוליטים יסומנו במדבקה ייעודית לכך.
3. הסימון יבוצע הן במהלך האחסון והן בזמן מתן התרופה באמצעות מדבקה ייעודית.
4. אלקטרוליטים מרוכזים יאוחסנו רק במחלקות שעושות בהם שימוש שכיח, ובהתאם לכמות קבועה מראש הנקבעת על-ידי בית מרקחת ובהתאם לממוצע צריכה שנתי.

הכנה ומתן תרופה

אילו פעולות נדרשות במהלך הכנת תרופה?

 

1. זיהוי התרופה ודרך המתן על פי ההוראה הרפואית.

2. הכרת התרופה, התוויות, תופעות לוואי, דרכי ניטור ומעקב אחר המטופל בתרופה זו.

3. בדיקת הרשומה ווידוא כי אין רגישות יתר או התוויות נגד לטיפול בתרופה זו.

4. השוואה בין פרטי ההוראה, המטופל והתרופה.

5. בחירת התרופה והכנתה לקראת מתן. הטיפול יבוצע  בחדר הכנת תרופות ללא הפרעות חיצוניות.

6. הוצאת התרופה מאריזתה הראשונית יבוצע בסמוך למתן התרופה למטופל. 

7. במקרה ונדרשת בקרה כפולה - תבוצע על-פי הנוהל.

אילו פעולות נדרשות במהלך מתן תרופה?

1. שימוש באמצעי זהירות במתן תרופות: המטופל הנכון, באופן הנכון, בזמן הנכון, התרופה הנכונה, במינון הנכון.
2. בדיקת איכות התכשיר לשימוש לרבות בדיקת תוקף, צבע וסטריליות.
3. הערכת רמת הידע של המטופל וזיהוי פערים.
4. הדרכת המטופל לפני מתן הטיפול התרופתי, מטרת הטיפול, תופעות לוואי קיימות / פויות, הימנעות
מתכשירים נוגדים, טווח השפעה, מינון, תדירות והגבלות פיזיות ורפואיות.
5. תיעוד ההדרכה שניתנה למטופל ברשומה הסיעודית.
6. זיהוי המטופל לפני מתן התרופה באמצעות שני אמצעי זיהוי: שם מלא ומספר תעודת זהות.
7. אופן מתן תרופה: כפי שנקבע בהוראה הרפואית בלבד.
8. אחות חייבת להיות נוכחת בעת נטילת התרופה.
9. האחות תתעד את מתן התרופה והשפעותיה ברשומה הסיעודית בחתימתה ובחותמת.
10. האחות תתעד השפעה חריגה של תרופה כלשהי.
11. תכשירים הניתנים לאורך זמן כגון: מתן דרך הווריד, יערך מעקב מתועד במאזן נוזלים.

תופעות לוואי - 00024512

מהי תופעת לוואי חמורה?

כאשר קיים חשד שנגרם נזק הפיך או בלתי הפיך כגון: מוות, נכות, תחלואה, סיכון חיים כתוצאה מנטילת התרופה.

מהי תופעת לוואי בשכיחות חריגה?

כאשר מופיעה בשכיחות מעבר למוכר בחיי היום-יום.

כיצד תנהג בעת זיהוי תופעות לוואי חמורות או בשכיחות חריגה?

1. דווח לרופא המטפל.

2. מלא טופס דיווח ייעודי והעבר לבטיחות הטיפול. היחידה לבטיחות הטיפול תעביר דיווח על כל תופעת לוואי חמורה או בשכיחות חריגה למנהל בית מרקחת.

טיפול תרופתי עצמאי - 0002451

באילו תנאים יכול המטופל ליטול תרופות באופן עצמאי?

1. האחות העריכה את יכולתו לטיפול תרופתי עצמי.
2. הרופא המטפל אישר שהמטופל ייטול תרופות באופן עצמאי.
3. המטופל הסכים ליטול את התרופות בעצמו. ההסכמה תתועד ברשומות המטופל.
4. האחות הדריכה את המטופל. ההדרכה תועדה.
5. המטופל ייטול את תרופותיו והאחות תתעד את הנטילה במסגרת המעקב הסיעודי.
6. התרופות תישמרנה באריזות מקוריות.
7. אחת ליממה תעריך האחות את יכולת המטופל ליטול תרופות בעצמו ותוודא נטילה נכונה.
8. התרופות יאוחסנו על-פי הנוהל, באריזה אישית הנושאות את שם המטופל, בארון התרופות ובהתאם להנחיות האחסון הספציפיות לתרופה.

רישום הוראה לטיפול תרופתי - 0002451
מה כולל רישום הנחיה לטיפול תרופתי על ידי הרופא?

1. תאריך ההוראה.
2. שעת ההוראה.
3. שם התרופה באותיות דפוס לטיניות.
4. דרך המתן.
5. מינון במ"ג או ביחידות מידה המקובלות לחומר הפעיל.
6. תדירות המתן במתכונת . __d / X
7. תרופות נוזליות )עירוי / סירופ( ניתן לרשום בסמ"ק אך יש לרשום את מיהול החומר פעיל.
8. בעירויים מתוזמנים יש לרשום את קצב הזרימה בסמ"ק לשעה ואת מיהול התרופה בנוזל.
9. מועד הפסקה או אזהרות במהלך המתן.
10 . חתימה וחותמת הרופא.
11 . כל ההנחיות(למעט הסברים מילוליים ויחידות מדידה)רשומות באותיות לטיניות גדולות.
12 . עבור תרופות S.O.S יש לרשום התוויות למתן התרופה. ההוראה תקפה ל 72- שעות בלבד

האם מותר לאחות לחדש על דעת עצמה טיפול מתמשך בעירוי ("דריפ")?

לא.

המנה הכוללת שיקבל המטופל תהיה זהה למנה הכוללת של החומר הפעיל שנרשמה בהוראה הרפואית. בסיום המנה שנרשמה בהוראה המקורית יש לחדש את ההוראה הרפואית. כאשר מוזלפות לווריד תרופות המשנות לחץ דם, תיידע האחות המטפלת את הרופא לפני סיום המנה על הצורך בחידוש ההוראה.

האם ניתן לרשום הנחיות כלליות לטיפול תרופתי בהתאם
ליעדים (לדוגמא: "איזון סוכר לפי עקומה")?

כן, אך רק על פי פרוטוקול ובתנאי ש:

1. הפרוטוקול מוכר במחלקה והצוות הודרך לשימוש.

2. ניתנה הוראה רפואית לפעול על פי הפרוטוקול.

3. האחות תפעל על פי הפרוטוקול ותתעד כנדרש.

מי רשאית לתת ?OTC
00029004

אחות מוסמכת המבצעת הפקדה מלאה עצמאית על קבוצת חולים, ובעלת הרשאה אישית לחלוקת תרופות ומתן OTC מאחות אחראית ומהנהלת הסיעוד.

תנאים למתן ?OTC

1. האחות המטפלת בחולה היא שתחליט על הצורך במתן OTC . במידה והאחות אינה מורשית, התרופה תינתן על ידי אחראית משמרת.

2. האחות שהחליטה היא זו שתכין את התרופה,תיתן אותה, תבדוק את השפעתה ותתעד את ההליך ברשומה כמקובל.

3. התרופה תינתן חד פעמי ורק מתוך רשימת ה - OTC שנקבעה על ידי - מנהל המרכז הרפואי.

מהם המצבים המאפשרים מתן ?OTC

כאב, הסדרת פעולות מעיים, חום והרגעה.

מהם הקיצורים המקובלים לרישום הוראת תרופות?

יש לפעול על פי נוהל: "קידוד אבחנות, קיצורים וסמלים בגיליון רפואי" מספר - 00011603.

כיצד יפעל בית המרקחת או אחות בק בלת מרשם שאינו
קריא או אינו מובן.

1. אין לנפק או להכין תרופה כאשר המרשם או ההוראה אינם קריאים או כתובים בניגוד לכללי הכתיבה.

2. האחות או הרוקח יפנו אל הרופא שרשם את ההוראה וידווחו לו שהמרשם בוטל, ויחדשו מרשם לפי הנוהל.

3. ידווחו לבטיחות הטיפול.