תדירות המעקב ותיעודו - 0002455

באיזו תדירות יש לעקוב אחר מצב המטופל?

1. מעקב רפואי לכל הפחות אחת ליממה ובכל שינוי במצבו של המטופל. כל מעקב יתועד.

2. מעקב סיעודי לכל הפחות אחת למשמרת ובכל שינוי במצבו של המטופל, כל מעקב יתועד.

מרכיבי המעקב - 00024550

אילו סעיפים כולל המעקב הרפואי היומי?

 

תאריך ושעה, בדיקת המטופל בהתאם למצבו, בדיקות מעבדה והדמייה עדכניות, פעולות או טיפולים נוספים שעבר המטופל, אישור רשימת התרופות והטיפולים
העדכנית, ייעוצים רפואיים ופרא רפואיים, סיכום תוכנית טיפול להמשך, חתימה וחותמת הרופא המטפל.

אילו סעיפים כולל המעקב הסיעודי?
00029006

האחות תתעד בכל משמרת ובכל שינוי במצב המטופל:
תאריך ושעה, מדדים חיוניים, תזונה, טיפולים, נוזלים,תרופות והשפעתן, מעקב הפרשות, שינויי תנוחה,אירועים חריגים, צרכי המטופל ומשפחתו, חתימה וחותמת האחות המופקדת. אחת ליממה(בסיום משמרת בוקר): 
התייחסות לחמשת התחומים כאב, ניידות וניעות, כלכלה ותזונה, מעקב הפרשות, הערכה וטיפול בפצעים, תוכנית טיפול יומית, חתימת האחות המופקדת.

כוח העזר - 0004910

מהם תפקידי כוח העזר?

 

1. יונחה על ידי האחות אחראית המשמרת לסייע לאחות המופקדת לפי סדר קדימויות שייקבע על ידה.

2. עזרה ברחצה וניוד מטופל, השגחה על מטופל, סיוע בכלכלה, סדר וניקיון.

העתק הדבק ברשומה - 00036603

מהו "העתק הדבק"?

 

העתקה של חלקי רשומת המטופל והדבקתה ברשומה
אחרת. הנחיות:
1. אין להשתמש ב"העתק הדבק" מתיק מרפאה לתיק אישפוז.
2. אין להשתמש ב"העתק הדבק" מאישפוז קודם של מטופל לאישפוז נוכחי.
3. אין להשתמש ב"העתק הדבק" מתיק של מטופל אחד עבור מטופל אחר.
4. אין להשתמש ב"העתק הדבק" בדיווח היומי.

החייאה - 00024504

למי הסמכות להתחיל בפעולות החייאה בסיסיות?

לכל איש צוות בעל הכשרה או ידע קודם בהחייאה,הסמכות להתחיל בפעולות החייאה בסיסיות הכוללות:
1. הזעקת עזרה.
2. עיסוי לב סגור.
3. חיבור והפעלת דפיברילטור האוטומטי .AED
4. הנשמת המטופל באמצעות אמבו.

כיצד מזעיקים עזרה במקרה של החייאה?

מחייגים 2222 לצוות החייאה מכל טלפון פנימי.
במקרה של החייאת ילדים יש לחייג 7567 .
תוכן ההודעה: החייאה / הנשמה,
מחלקה:_________ חדר:_______.
מטלפון נייד יש לחייג: 04-9107107

מי האנשים בצוות החייאה?

רופא מרדים, אח/ות טיפול נמרץ.

מי רשאי להפסיק את ההחייאה?

מנהל ההחייאה, הרופא הבכיר ביותר בצוות המבצע את ההחייאה.

אילו פעולות יש לבצע בתום ההחייאה?

מנהל ההחייאה:
יתעד את הפעולות בגיליון הרפואי, ימליץ על המשך הטיפול לאור האירוע וידווח על האירוע למשפחת המטופל. במידה ואירוע ההחייאה בלתי צפוי מבחינה קלינית ישנה
את תוכנית הטיפול והבירור בהתאם ויוודא העברת המטופל ליחידת אישפוז מתאימה.
המטופל מונשם יועבר ליחידת טיפול נמרץ.
צוות סיעודי:
רופא ואחות מצוות המחלקה יתעדו את האירוע ברשומות,ידווחו בטופס "ניטור החייאה" בשני העתקים: מקור יתוייק בתיק החולה ועותק יועבר למרכז ועדת החייאה.

כללים לנטילה ושליחת דגימות מעבדה - 00022701
על מה יש להקפיד בעת נטילת דגימה ביולוגית (למשל
בדיקת דם) מהמטופל?

1. זיהוי המטופל על פי הנוהל.

2. וידוא התאמה בין פרטי המטופל שזוהה למדבקות הזיהוי המוצמדות למבחנה ולטופס.

3. מתן הסבר למטופל טרם ביצוע הבדיקה.

4. שימוש באמצעי זהירות כמתחייב מאופי הבדיקה ומצב המטופל. (עבור בדיקת דם פשוטה אמצעי  זהירות סטנדרטיים).

5. שליחת הדגימה ללא עיכובים ליעד המתאים.

6. דגימה החשודה כנושאת מחלה מדבקת (למשל בדיקת דם מנשא HBV / HCV / HIV) תסומן בהתאם על גבי טופס המשלוח )מדבקה כתומה( ותשלח בשקית ייעודית נפרדת.

לאיזו מעבדה יש לשלוח בדיקות בשעות הערב
(אחרי 15:00 ?)

1. בדיקות המטולוגיה ובנק הדם תשלחנה למעבדה המטולוגית.

2. שאר הדגימות (כולל תרביות) תשלחנה למעבדה כימית.

כיצד מתייחסים לתוצאות בדיקות המעבדה של המטופל המאושפז?

1. במסגרת המעקב היומי תיבדקנה תוצאות הבדיקות שנלקחו למטופל. תדפיסי תוצאות של בדיקות יאושרו על ידי חתימה וחותמת הרופא המטפל.

2. תדפיסי התוצאות תרוכזנה בתיק הרפואי של המטופל.

3. תוצאות חריגות מחייבות התייחסות כתובה במסגרת המעקב הרפואי.

מתן דם ומוצריו - 0002080
מהם השלבים הנכונים בלקיחת בדיקת דם לסוג וסקר נוגדנים?

1. כתיבת הוראה רפואית ללקיחת סוג וסקר ומתן דם ומוצריו.

2. מתן הסבר למטופל והחתמתו על טופס הסכמה מדעת. יש לתעד את תהליך ההסכמה ברשומה הרפואית.

3. זיהוי מטופל על-פי נוהל "זיהוי מטופל" ועל ידי שני אנשי צוות מורשים ללקיחת דם לסוג וסקר.

4. לקיחת הדגימה וחתימת המזהים.

5. מילוי וצירוף טופס "הזמנת מוצרי דם / בדיקת בנק הדם" על גבי הטופס תודבק מדבקת פרטים גדולה.

מהם השלבים הנכונים במתן עירוי דם ומוצריו למטופל?

1. יש לבצע את השלבים במעמד מתן העירוי ובנוכחות שני אנשי צוות מורשים למתן דם. אין לבצע את הפעולות בנפרד ואין להשאיר את מנת הדם ללא השגחה לאחר הפעולות.

2. הדרכת המטופל וקבלת הסכמתו למנת דם ותיעוד התהליך ברשומות כמקובל.

3. זיהוי המטופל והתאמה בין מנת הדם למטופל.

4. בדיקת המנה: מספר המנה, סוג המנה, סוג דם, תאריך הצלבה, תוצאת הצלבה, פגות תוקף ונוגדנים במידה ויש.

5. בסיום הזיהוי יחתמו 2 אנשי הצוות על גבי הטופס "דו"ח ניפוק" ועל גבי המדבקה שעל המנה אשר תודבק על דו"ח הניפוק. הדו"ח ייתויק בגיליון המטופל.

מתי אין לתת מנת דם?

1. כאשר חסרים טפסים או אמצעים אחרים המשמשים לזיהוי המנה והמטופל.

2. כאשר חלפו מעל 120 דקות מזמן ניפוק מנת כדוריות דחוסות מבנק הדם.

3. בזמן העברת המטופל בין יחידות (אלא אם מדובר במצב חירום).

מתי מפסיקים לתת מנת דם?

כאשר קיים חשש שהמטופל פיתח תגובה למנה.