קבלת המטופל
הערכה מקצועית של מכלול צרכי המטופל היא קבלת הפנים שלו

תוכן עניינים - יש ללחוץ על הטקסט
*תהליך האישפוז
*קבלה למחלקת אישפוז - 00010801

*ביצוע אומדן כאב - 00024556
*ביצוע אומדן כאב

תהליך האישפוז

מתי יש לבצע אומדן ראשוני למטופל חדש באישפוז?

1. אנמנזה סיעודית מוקדם ככל האפשר ותיעודה לא יאוחר מסיום המשמרת שבמהלכה התקבל המטופל.

2. אנמנזה רפואית מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מסיום משמרתו של הרופא.

למי הסמכות להחליט על אישפוזו של מטופל?

1. לרופא המטפל במלר"ד.
2. לרופא המטפל במרפאה / מכון.

למי יש להודיע על אישפוז מטופל?

1. למטופל ו/או למשפחתו.
2. לאחות אחראית המשמרת במחלקה המקבלת.

מהן פעולות האחות האחראית לאחר הודעה על אישפוז מטופל?

1. תייעד למטופל יחידת טיפול.

2. תמנה אחות מופקדת לקבלת המטופל.

3. תדווח לרופא התורן / האחראי.

קבלה למחלקת אישפוז - 00010801

מהן פעולות הרופא והאחות עם הגעת המטופל למחלקה?

 

1. ביצוע אומדן ראשוני, איסוף פרטים אישיים ומידע רפואי רלוונטי, מילוי אומדנים נדרשים רלוונטיים,הדרכה למניעת זיהומים, תיעוד פרטי התקשרות.

2. הערכת הצרכים הרפואיים והסיעודיים ומידת דחיפותם.

3. חיבור למיכשור, טיפול תרופתי כנדרש בעת קבלתו.

4. מתן הסבר למטופל ו/או למשפחתו על הטיפול והבירור המתוכנן ועל השהייה במחלקה ותיעוד מתן הסבר זה.

אילו סעיפים חייבים להופיע בקבלה הרפואית?

תאריך ושעה, תלונה עיקרית, מחלה נוכחית, תולדות עבר ומחלות רקע, רשימת אבחנות ובעיות, היסטוריה משפחתית, הרגלים וגורמי סיכון, רשימת תרופות קבועות,
רשימת רגישויות, סקירת מערכות הגוף, ממצאי בדיקה גופנית ובדיקות עזר בקבלה, דיון וסיכום התכנית הטיפולית והאבחנתית, חתימת רופא מסכם וחתימת רופא בכיר.

אילו סעיפים חייבים להופיע בקבלה הסיעודית?

תאריך ושעה, תלונה עיקרית, נתונים דמוגרפיים, טיפול תרופתי קבוע, נמען למסירת מידע רפואי, מגורים ותמיכה חברתית, הערכת מצב מנטאלית, אלימות, מדידת סימנים חיוניים, הערכת ניידות ומצב תיפקודי, הערכת מצב העור, תזונה וכלכלת המטופל, הפרשות, ענידת אצעדת זיהוי.

אילו אומדנים חייבים להופיע בקבלה הסיעודית?

 

אומדן כאב, סיכון לנפילה, שלמות העור, סיכון לפצעי חום, אומדן צרכי הדרכה, אומדן תזונתי, אומדן כף רגל סכרתית לחולים סכרתיים, אומדן פקקת ורידית לחולים רלוונטיים, אומדן חולה מדרדר.

מתי יש לבצע קבלה רפואית וסיעודית למטופל אמבולטורי? 
00036305

קבלה רפואית:
בכל ביקור של מטופל במרפאה. למטופלים עם 3 ביקורים ויותר באותה מרפאה במשך שנה, יכתב מכתב תמצית תיק רפואי על ידי הרופא המטפל.
קבלה סיעודית: 
במרפאות בהן מתבצעות פעולות פולשניות ו/או פעולות המחייבות התייחסות לכאב.

ביצוע אומדן כאב - 00024556

מתי יש לבצע אומדן כאב מורחב?

1.בקבלה למלר"ד ו/או לאישפוז.

2. בהופעת כאב חדש.

3. בקבלה לאחר ניתוח או פרוצדורה פולשנית.

4. כאב שאינו מגיב למשככי כאב.

מתי יש לבצע אומדן כאב?

 

במלר"ד:
1. למטופל לא כאוב יבוצע פעמיים, בכניסה למלר"ד ובשחרור.

2. למטופל כאוב על-פי הצורך, לפני ואחרי טיפול.

במחלקת אישפוז:
1. לכל מטופל בעת קבלתו למחלקה ובעת ביצוע קבלה סיעודית.
2. לכל המטופלים אחת ליממה.
3. בכל תלונה של מטופל על כאב.
4. בקבלת מטופל למחלקה לאחר ניתוח או פרוצדורה פולשנית.

בשירות אמבולטורי:
1. לכל מטופל במרפאה בה נעשית קבלה סיעודית.
2. לכל מטופל שעבר פעולה פולשנית הכרוכה בטשטוש או בשיכוך כאבים יש לבצע אומדן כאב לאחר הפעולה ובעת שחרור המטופל לביתו.

ביצוע אומדן כאב

מתי יש לחזור על אומדן הכאב?

1. יש לחזור על אומדן כאב כאשר המטופל מדווח על עצמת כאב בינוני גבוה (4-10), בנוסף יש לחזור על אומדן הכאב בתוך 60 דקות ממתן הטיפול התרופתי.

2. ביממה הראשונה לאחר ניתוח - לפחות פעמיים במשמרת.