זכויות המטופל
זכותו של המטופל להיות שותף, להבין ולהסכים לטיפול המוצע לו

תוכן עניינים - יש ללחוץ על הטקסט

*חוות דעת נוספת וטיפול ע״י גורמים מחוץ למרכז הרפואי 00024546
*סירוב לקבלת טיפול - 00024530
*סודיות רפואית - 00024546 , 00024558
*ועדת אתיקה - 0002456
*פרטיות המטופל - 00024546
*העצמת המטופל - 00024546
*הסכמה מדעת - 00024530
*הנגשה תרבותית - 00024530
*הגבלת מטופל וטיפול בניגוד לרצונו - 00039901
*קדימויות לטיפול

חוות דעת נוספת וטיפול ע״י גורמים מחוץ למרכז הרפואי
00024546

כיצד מובטחת
זכות המטופל לחוות דעת נוספת?

1. בתהליך הקבלה ולאורך האישפוז יוסבר למטופל כי יש לו הזכות לבקש חוות דעת נוספת.

2. אם המטופל ביקש להיוועץ בכל גורם אחר מחוץ למרכז הרפואי, הצוות יסביר למטופל על זכותו לקבל העתק מהרשומה הרפואית דרך מחלקת רשומות רפואיות, בהתאם לכללים.

3. אם ביקש המטופל מגורם אחר מחוץ למרכז הרפואי שהנ"ל ישוחח עם רופא מהמרכז הרפואי, שיחה זו תתקיים בנוכחות המטופל.

4. זכותו של המטופל לעבור בדיקה גופנית בסיסית על ידי מטפל חיצוני בעת שהותו במרכז הרפואי.

5. הצוות יעיין בחוות הדעת וההמלצות ובסמכותו להחליט האם לקבל את ההמלצות, ליישמם או לדחותם, ויפרט את הנימוקים לכך בפני המטופל וברשומה.

האם גורם רפואי חיצוני יכול לרשום ברשומה הרפואית?

לא. כל מסמך חוות דעת, המלצה או הפנייה מטעם גורם רפואי אחר יועבר על ידו למטופל בלבד. המטופל יבחר אם להעביר מסמכים אלו לידי הרופא המטפל.

מה לעשות עם חוות דעת רפואית חיצונית שהמטופל העביר לצוות?

1. הרופא המטפל יצרף את המסמך לשאר מסמכיו הרפואיים של המטופל המצורפים לרשומה.

2. הרופא יתעד במעקב הרפואי את עצם קבלת מסמך הייעוץ, עיקרי ההמלצות והתייחסות הצוות לייעוץ.

מה לעשות במידה וחוות הדעת הנוספת אינה מקובלת על הרופא המטפל?

1. יש להתייחס בכתב, בגיליון הרפואי לחוות הדעת הנוספת ולעמדת הרופא המטפל לגביה.

2. יש לקיים שיחה עם המטופל, לפרט בפניו את טיעוני הרופא המטפל המנוגדים לחוות הדעת החיצונית שבידיו וכן לפרט בפניו את האפשרויות הטיפוליות העומדות לרשותו מחלקה ומחוצה לה.

3. יש לתעד את קיום השיחה ועיקריה בגיליון הרפואי.

האם מותר למטופל לקבל טיפול או לעבור בדיקה פולשנית ע״י גורם חיצוני בעת שהותו במרכז הרפואי ללא מעורבות המטפלים במרכז?

1. טיפולים שאינם מאושרים על ידי הרופא המטפל עלולים לסכן את המטופל, ולכן הינם אסורים במרכז הרפואי.

2. אם ביקש המטופל לקבל טיפול שכזה, הרופא המטפל יסביר לו את האיסור ואת הסיכון האפשרי.

3. במקרה ואירוע מסוג זה נצפה, הוא יתועד מיד, הסיכון האפשרי יוסבר מידית למטופל, וידווח ליחידה לבטיחות המטופל.

סירוב לקבלת טיפול - 00024530

מה יש לעשות במקרה ומטופל רוצה לעזוב את המרכז הרפואי בניגוד להמלצת הצוות הרפואי?

 

הרופא:
1. ישוחח עם המטופל ויסביר לו את הסכנות האפשריות שבעזיבה וכן את ההשלכות על המשך הטיפול או הבירור הנדרשים באשפוז.

2. יתעד את קיום השיחה ועיקריה וכן את תשובת המטופל.

3. אם המטופל עדיין בוחר לעזוב, הרופא יחתים אותו על טופס סירוב לקבלת טיפול במרכז רפואי, ובפני 2 עדים מהצוות הרפואי (כעד שני יכול לשמש גם בן משפחה).

4. יפיק מכתב שחרור בו כלולים כל הסעיפים של מכתב שחרור רגיל, ובנוסף פירוט בקשת המטופל לעזוב וההסברים שניתנו לו. בשעות התורנות, המכתב יאושר ויוחתם על-ידי רופא בכיר בביקור רופאים שלמחרת ויועבר למטופל בדואר.

האחות:
1. תוודא כי המטופל אינו עוזב עם עירוי או כל מכשור רפואי אחר המחייב הסרה.

2. תדריך את המטופל לנהוג על פי ההמלצות שבמכתב השחרור.

האם מותר לתת מכתב שחרור למטופל המסרב לחתום על טופס סירוב?

1. כן, כל עוד המכתב מפרט את סירובו של המטופל להישאר באשפוז וההסברים שניתנו לו, וכל עוד המכתב מציין את העובדה שהמטופל סירב לחתום על הטופס המתבקש.

2. סירוב המטופל יתועד במעקב רפואי וסיעודי, יש להחתים 2 עדים להסבר שניתן לסירוב המטופל.

מה לעשות במקרה ומטופל נעלם או עוזב ולא משתף פעולה עם הצוות המטפל?

 

הרופא והאחות ימצו תהליך איתור המטופל ואת מתן ההסברים לו לרבות סכנות והשלכות עזיבתו, ולאחר מכן:

1. יתעד את נסיבות העזיבה ואת הפעולות שננקטו כדי לאתר את המטופל ולהבטיח את שלומו.

2. לדווח לאחות כללית על עזיבת המטופל וההשלכות האפשריות על בטיחותו, ויעריכו את רמת הסיכון בו נמצא.

3. ליצור קשר עם המטופל ו/או משפחתו ולשכנעו לחזור לקבלת טיפול.

4. להיעזר בעובדת סוציאלית לייעול הקשר עם המטופל ועם גורמי הסיוע הרלוונטיים בקהילה.

האחות הכללית:

1. תדווח במקרה סכנת חיים למחלקת ביטחון, למשטרה ולמנהל תוכן.

2. תתעד את כל הפעולות שלעיל בדיווח האחות הכללית.

סודיות רפואית - 00024546 , 00024558

כיצד מבטיחים שמירה על סודיות המידע הרפואי של מטופלים?

 

1. בקבלת המטופל: שיחה עם המטופל וקבלת הסכמתו לשיתוף בני משפחה (כולל תיעוד באנמנזה הסיעודית על בני המשפחה המורשים).

2. הימנעות משיחות על מטופלים בציבור (מעליות וכד'), הימנעות ממתן פרטי מטופלים בטלפון או לגורמים לא מאושרים, החזקת רשומות רפואיות הרחק מעיני עוברים ושבים, תיוק מסמכים רפואיים כנדרש.

3. במקרה של דרישה לחיסיון מוחלט מצד המטופל,הצוות ימסור הודעה לקבלת חולים על "אישפוז חסוי".

מהם הכללים לשמירה על סודיות הרשומות הממוחשבות?

 

1. יש להקפיד על כניסה למערכת ממוחשבת באמצעות סיסמה ולהתנתק בסיום העבודה.

2. אין להעביר את הסיסמה או שם המשתמש לאף גורם, כולל עובדים אחרים, ואין לשמור אותה במקום גלוי.

3. אין לשמור מידע רפואי אודות מטופל במערכות שאינן מוגנות בסיסמא (למשל קבצי WORD).

4. אין להתקין תוכנות חיצוניות במחשבי המרכז הרפואי.

5. בכל חשד לפריצת אבטחה יש ליידע באופן מיידי את מוקד המחשבים או הממונה על אבטחת מידע.

ועדת אתיקה - 00024561

כיצד פונים לועדת אתיקה מוסדית?

קיימת ועדת אתיקה מוסדית כמתחייב בחוק זכויות המטופל. הוועדה דנה בנושאי זכויות המטופל, הסכמה מדעת, סודיות רפואית, המטופל הנוטה למות וכד'. הפנייה מתבצעת דרך מזכירת הוועדה / חברי הועדה / יו"ר הועדה. בכל שאלה ניתן לפנות ליועצת המשפטית של המרכז הרפואי.

פרטיות המטופל - 00024546

כיצד מבטיחים את פרטיותו של המטופל בעת בדיקה?

סגירת וילונות או פרגודים, הוצאת מבקרים וזרים מאזור הבדיקה והטיפול, סגירת דלת.
יוסבר למטופל כי זכותו לבקש להיבדק בנוכחות מלווה. עם זאת, מלווים יורשו להישאר לצד המטופל בעת הבדיקה רק באישורו של המטופל.

העצמת המטופל - 00024546
כיצד מבטיחים את שיתוף (העצמת) המטופל בהחלטות טיפוליות?

1. מתן מידע רציף למטופל, בשפה מובנת, בכל שלבי הטיפול.

2. הצגת כלל האפשרויות הטיפוליות העומדות לרשות המטופל.

3. התייעצות עם המטופל אודות העדפותיו ותיעוד השיחה.

הסכמה מדעת - 00024530
מתי יש להחתים את המטופל על טופס הסכמה מדעת?

1. לפני ניתוח )למעט ניתוח זעיר במרפאה( וקבורת איבר כרות.
2. לפני פעולה פולשנית כולל צינתורים, אנגיוגרפיה.
3. לפני טיפול תחת הרדמה מלאה או חלקית.
4. לפני דיאליזה, כימותרפיה, טיפול בקרינה וטיפולי פוריות.
5. לפני מתן דם ומוצריו.
6. לפני הפסקת הריון.
7. בכל מקרה אחר שיוגדר על ידי היחידה לבטיחות הטיפול.

הנגשה תרבותית - 00024530
כיצד מקבלים הסכמה מדעת ממטופל שאינו דובר עברית?

יש להשתמש בטופס הסכמה מתורגם לשפתו. במידה ואין טופס בשפתו של המטופל, יש להיעזר במתורגמן (איש צוות מטפל) מטעם המרכז הרפואי או במערכת תרגום סימולטנית *5144.

הגבלת המטפל וטיפול בניגוד לרצונו - 00039901
באילו מקרים ניתן להגביל מטופל באופן פיזי (קשירה רפואית) וכיצד הדבר מבוצע?

1. הרופא המטפל / אחות אחראית משמרת התרשם כי המטופל מסכן את עצמו או את סביבתו.

2. מטופל הזקוק לקיבוע פיזי לצורך מתן הטיפול (כגון: תינוקות, מונשמים).
3. הרופא או האחות המטפלים הסבירו למשפחת / מלווי המטופל את הצורך בהגבלת התנועה וקבלו את הסכמתם, ותיעדו זאת ברשומה הרפואית.

4. הרופא / אחות אחראית משמרת יכתבו הוראה קלינית להגבלה פיזית.

5. הוראת אחות תקפה לשעתיים, הוראת רופא תקפה לשמונה שעות. לאחר פרקי זמן אלו יש לחדשה בסמוך להערכה חוזרת של המטופל.

6. הגבלת תנועה למשך 24 שעות או יותר - אך ורק בסמכות מנהל המחלקה או רופא בכיר במחלקה.

7. המטופל יושכב בחדר קרוב לתחנת אחות.

8. האחות תבצע בקרה אחר המטופל ומקום הקשירה אחת לשעתיים ותתעדה כמקובל על פי הנוהל.

9. כל הגבלת מטופל תתועד ברשומה.

10. איזור הקשירה ישוחרר וייבדק אחת לשעתיים.

11. בדיקת צרכים בסיסיים של מטופל לא מתקשר תעשה אחת לחצי שעה.

קדימויות לטיפול
מה עושים כאשר בדיקה או טיפול נדחים?

האחות או הרופא יודיעו למטופל (או לאפוטרופוס אם קיים) על הדחייה, סיבת הדחייה והמועד המשוער החדש. ההודעה תתועד ברשומות המטופל.

באילו מקרים מותר לקדם מטופל בתור לבדיקה או טיפול?

במקרים בהם לשיקול דעת הרופא או האחות המטפלים, עיכוב המטופל בתור לביצוע הבדיקה או הטיפול עלול להסב לו נזק בסבירות גבוהה יותר מהמטופלים האחרים
הממתינים באותו תור. דוגמאות: מטופל שהוגדר בלתי יציב או סימניו החיוניים אינם תקינים, מטופל המתלונן על הופעה חדשה של כאב בחזה, קוצר נשימה או שיתוק, מטופל שנמצא לאחר נפילה, חבלה או התעלפות, מטופל אשר סובל מדמם חריף, מטופל עם ערך פאניקה במעבדה או ממצא בהדמייה המחייב התערבות מיידית.